اینسرتCCGT120408تراشکاری(مخصوص آلومینیوم) best مدل -AK10

تومان4.050
اینسرت تراشکاری(مخصوص آلومینیوم) best مدل CCGT120408-AK10 فن آوری و ساخت شرکت بزرگ و پیشرفته TBEST توانایی برشکاری آلو مینیوم از N10 تا N50 براده شکن ( گل الماس ) به شکل EF گرید الماس آلومینیوم تراشکاری مناسب با عمر طولانی فروش به صورت بسته 10 عددی می باشد

اینسرت TNMG160408 تراشکاری(مخصوص آلومینیوم) best مدل AK10

تومان513.000
TNMG160408 توانایی برشکاری فولاد از P10 تا P50 براده شکن ( گل الماس ) به شکل EF تراشکاری مناسب با عمر طولانی فروش به صورت بسته 10 عددی می باشد

اینسرت تراشکاری(مخصوص آلومینیوم) best مدل APKT1003-AK10

تومان262.000
اینسرت تراشکاری فن آوری و ساخت شرکت بزرگ و پیشرفته TBEST توانایی برشکاری آلومینیوم از P10 تا P50 توانایی برشکاری آلومینیوم از M10 تا M30 براده شکن ( گل الماس ) به شکل EF گرید الماس آلومینیوم تراشکاری مناسب با عمر طولانی فروش به صورت بسته 10 عددی می باشد

اینسرت تراشکاری(الماس)(مخصوص آلومینیوم) best مدل MGMN400-AK10

تومان414.000
فن آوری و ساخت شرکت بزرگ و پیشرفته TBEST توانایی برشکاری فولاد از P10 تا P50 توانایی برشکاری استیل از M10 تا M30 براده شکن ( گل الماس ) به شکل EF گرید الماس آلومینیوم تراشکاری مناسب با عمر طولانی فروش به صورت بسته 10 عددی می باشد

اینسرت MGMN300 تراشکاری(مخصوص آلومینیوم) best مدل AK10

تومان405.000
MGMN فن آوری و ساخت شرکت بزرگ و پیشرفته TBEST توانایی برشکاری فولاد از P10 تا P50 توانایی برشکاری استیل از M10 تا M30 براده شکن ( گل الماس ) به شکل EFاینسرت تراشکاری گرید الماس آلومینیوم تراشکاری مناسب با عمر طولانی فروش به صورت بسته 10 عددی می باشد

اینسرت TCGT090208تراشکاری(مخصوص آلومینیوم) best مدل -AK10

تومان297.000
TCGT090208 فن آوری و ساخت شرکت بزرگ و پیشرفته TBEST توانایی برشکاری آلو مینیوم از P10 تا P50 توانایی برشکاری آلو مینیوم از M10 تا M30 براده شکن ( گل الماس ) به شکل EF گرید الماس آلومینیوم تراشکاری مناسب با عمر طولانی فروش به صورت بسته 10 عددی می باشد

اینسرت RPGT0803 تراشکاری(مخصوص آلومینیوم) best مدل AK10

تومان297.000
RPGT0803 فن آوری و ساخت شرکت بزرگ و پیشرفته TBEST توانایی برشکاری آلو مینیوم از P10 تا P50 توانایی برشکاری آلو مینیوم از M10 تا M30 براده شکن ( گل الماس ) به شکل EF گرید الماس آلومینیوم تراشکاری مناسب با عمر طولانی فروش به صورت بسته 10 عددی می باشد

اینسرت تراشکاری CNC (مخصوص آلومینیوم) best مدل RCGT1204-AK10

تومان324.000
فن آوری و ساخت شرکت بزرگ و پیشرفته TBEST CNC توانایی برشکاری آلو مینیوم از P10 تا P50 توانایی برشکاری آلو مینیوم از M10 تا M30 براده شکن ( گل الماس ) به شکل EF گرید الماس آلومینیوم تراشکاری مناسب با عمر طولانی فروش به صورت بسته 10 عددی می باشدالماس

اینسرت تراشکاریTCGT16T308(مخصوص آلومینیوم) best مدل -AK10

تومان324.000
فن آوری و ساخت شرکت بزرگ و پیشرفته TBEST TCGT توانایی برشکاری آلو مینیوم از P10 تا P50 توانایی برشکاری آلو مینیوم از M10 تا M30 براده شکن ( گل الماس ) به شکل EF گرید الماس آلومینیوم تراشکاری مناسب با عمر طولانی فروش به صورت بسته 10 عددی می باشد

اینسرت TCGT160304 تراشکاری(مخصوص آلومینیوم) best مدل -AK10

تومان324.000
فن آوری و ساخت شرکت بزرگ و پیشرفته TBEST</li> توانایی برشکاری آلو مینیوم از N10 تا براده شکن ( گل الماس ) به شکل گرید الماس آلومینیوم تراشکاری مناسب با عمر طولانی فروش به صورت بسته 10 عددی می باشد

اینسرت CNMG120408 تراشکاری(مخصوص آلومینیوم) best مدل CNMG120408-AK10

تومان590.000
فن آوری و ساخت شرکت بزرگ و پیشرفته TBEST CNMG120408 توانایی برشکاری آلو مینیوم از P10 تا P50 توانایی برشکاری آلو مینیوم از M10 تا M30 براده شکن ( گل الماس ) به شکل EF گرید الماس آلومینیوم تراشکاری مناسب با عمر طولانی فروش به صورت بسته 10 عددی می باشد

اینسرت TNMG160404تراشکاری(مخصوص آلومینیوم) best مدل AK10

تومان513.000

TNMG160404

توانایی برشکاری فولاد از P10 تا P50 توانایی برشکاری استیل از M10 تا M30 براده شکن ( گل الماس ) به شکل EF گرید الماس آلومینیوم تراشکاری مناسب با عمر طولانی فروش به صورت بسته 10 عددی می باشد